MENU

=

Dedykowany system do obsługi produkcji rozszerzający funkcjonalność systemu WAPRO Mag o obsługę półproduktów, planowanie i zarządzanie produkcją, kontrole realizacji na poszczególnych etapach produkcji, obsługę linii i gniazd produkcyjnych. Zarządzanie dostępnymi zasobami dla produkcji w kontekście maszyn, urządzeń i pracowników. Obsługa w całości realizowana z poziomu programu WAPRO Mag ERP. System umożliwia indywidualne dostosowanie do profilu firmy za pomocą rozbudowanej konfiguracji i wykorzystania tzw. gniazd rozszerzeń i dodatkowych raportów.

Główne funkcjonalności systemu:

 • Pełna integracja z programem WAPRO Mag.
 • Jednolity interfejs aplikacyjny.
 • Prezentacja danych związanych z produkcją w systemie WAPRO Mag.
 • Jedna baza danych dla programów WAPRO Mag i systemu produkcyjnego.
 • Obsługa półproduktów.
 • Generowanie kartotek produktów na podstawie definiowanych formularzy.
 • Możliwość weryfikacji historii surowców i półproduktów w procesie produkcyjnym (Traceability – zdolność wyśledzenia, weryfikowalność). 
 • Generator zleceń produkcyjnych dla produktów i półproduktów powiązanych.
 • Planowanie i zarządzanie produkcją w ramach możliwości materiałowych oraz terminowych.
 • Obsługa gniazd produkcyjnych. Zlecenia przypisane do gniazda lub wielu gniazd dla różnych etapów produkcji.
 • Obsługa wieloetapowości produkcji. Start kolejnego etapu uzależniony od zakończenia poprzedniego lub bez konieczności.
 • Obsługa zmianowości i kalendarzy pracowników (urlopy, nieobecności, praca po godzinach).
 • Analiza wydajności pracowników i utrzymania norm czasowych produkcji dla poszczególnych zleceń.
 • Powiązanie etapu z generowaniem dokumentów magazynowych.
 • Obsługa partii produkcyjnych dla zleceń i cykli produkcyjnych.
 • Rejestracja poszczególnych prac w ramach zlecenia, etapu, ilość wytworzonych produktów przez pracowników.
 • Generowanie zamówień na brakujące surowce i półprodukty.
 • Rezerwowanie materiałów dla zleceń produkcyjnych (tzw. miękka rezerwacja).
 • Rozliczanie produkcji w tzw. modelu „produkcja od tyłu”, rozliczenie dokumentów po zakończeniu produkcji.
 • Obsługa rozliczenia produkcji w wycenie ewidencyjnej i bilansowej.
 • Ponowna wycena powiązanych zleceń produkcyjnych RW1+RW2 = PW1+PW2+PW3.
 • Obsługa przyjęcia półproduktów i odpadów z produkcji.
 • Obsługa gniazd rozszerzeń – indywidualne algorytmy generowania zleceń i realizacji zadań,
 • Obsługa raportowania produkcji i możliwość dołączania dodatkowych indywidualnych raportów.
 • Zapotrzebowanie materiałów dla zlecenia.
 • Integracja z systemem WMS (wydania i przyjęcia z produkcji). Domyślnie PW z produkcji z odłożonym czasem oraz gotowe do przyjęcia.
 • Graficzna prezentacja aktualnych zleceń – planowanie możliwości produkcyjnych (symulacja).
 • Aplikacja POS dla rejestracji zadań przez operatorów i pracowników.
 • Widok Gantta dla zleceń produkcyjnych i poszczególnych etapów z możliwością dynamicznej zmiany dat produkcji,
 • Zgłaszania awarii i problemów dla maszyn i urządzeń wraz z powiadomieniem osób nadzorujących park maszynowy,
 • Automatyczne generowanie zleceń serwisowych dla zgłoszonych awarii urządzeń.
 • Zarządzanie nad zasobami maszyn i personelu, powiązanie zasobów z etapami zleceń produkcyjnych.

Moduły systemu produkcyjnego

Generator zleceń produkcyjnych  

Moduł pozwalający na sprawne generowanie zleceń produkcyjnych wraz ze zleceniami na półprodukty, z uwzględnieniem aktualnych możliwości produkcyjnych (stany surowców, półproduktów, zamienników) oraz generowanie zamówień na elementy brakujące.

Główne elementy modułu:
 • Przypisywanie zleceń do: gniazd lub linii produkcyjnych, pracowników, zasobów narzędzi i  maszyn.
 • Zarządzanie rezerwacjami na surowce w zleceniach produkcyjnych.
 • Planowanie czasu produkcji z uwzględnieniem dostępności posiadanych zasobów (maszyny, wolne linie, moce przerobowe, godziny pracy firmy).
 • Gniazdo rozszerzeń z możliwością oprogramowania na nietypowe generowanie definicji produktów.
 • Możliwość wyboru dostaw dla surowców i produktów (dodatkowo generowanie dla półproduktu zlecenia).
 • Automatyzacja generowania numeru serii i daty ważności.
 • Generowanie zamówień na brakujące surowce.
 • Generator kartotek produktów wraz z definicją wariantu produkcji wg indywidualnie definiowanych parametrów.
 • Analizator tzw. możliwości produkcyjnych pod względem posiadanych surowców, zamówionych i planowanych dostaw oraz zdefiniowanych już zleceń.
 • Prognozowanie produkcji na podstawie analizy sprzedaży w okresie z obsługą tzw. pików sprzedażowych i sezonowości.

Przykładowe ekrany modułu: 

Generator kartotek produktu 

Moduł dodający nowe kartoteki produktów w trakcie przyjmowania zamówienia wraz ze specyfikacją materiałową na podstawie w pełni definiowanego formularza. Pozycje składników produktów mogą być wyliczane na podstawie definiowanych parametrów i miar wirtualnych (miar standardowo nieobsługiwanych w programie np. długość rękawa, objętość częściowa). Wartości składników są indywidualnie definiowane w ramach szablonu produktu wzorcowego.

Główne elementy modułu:
 • Możliwość skonfigurowania obostrzeń wyboru artykułu z grupy artykułów ograniczonych wyróżnikiem z wykorzystaniem operatorów logicznych.
 • Uzupełnianie standardowych pól kartotekowych danymi wyliczanymi lub wprowadzanymi z formularza (waga, wysokość, szerokość, głębokość, jednostka wagi i miary).
 • Definiowanie własnych miar (np. grubości, objętości, gęstości) wraz ze wzorem ich przeliczenia na ilość surowca.
 • Automatyczne uzupełnianie pól generowanej nowej kartoteki o wartości z wybranego artykułu wzorcowego (np. Jednostka, Kategoria i Kategoria wielopoziomowa, Producent, Stawka VAT, Nazwa, Opis, Podzielona płatność, Kod PKWiU, Kod CN, wariant produkcji).
 • Obsługa przedefiniowanej ceny – uzależnienie od wybranego artykułu wybranego dla danego wyróżnika, obsługa dopasowania cen na podstawie zdefiniowanych przedziałów i użytych składników.
 • Obsługa w parametrach wyliczania wartości na podstawie innych zadanych parametrów przedziałów (nie tylko z czystego działania matematycznego).
 • Obsługa wzajemnych wykluczeń pomiędzy parametrami.
 • Wersjonowanie szablonu definicji produktu.

 

Przykładowe ekrany modułu:

Zarządzanie produkcją 

Moduł dedykowany dla osób zarządzających produkcją i sprawujących bezpośredni nadzór. Moduł do obsługi procesów związanych z zarządzaniem produkcją. Bieżący podgląd i kontrola statusów zleceń oraz rozliczanie ręczne produkcji. Moduł umożliwia łatwą weryfikację aktywności pracowników dla zlecenia oraz kontrole czasów realizacji dla poszczególnych etapów wraz z możliwością ręcznej korekty.

Główne elementy modułu:
 • Zatwierdzanie poszczególnych etapów zlecenia lub całego zlecenia.
 • Edycja zlecenia produkcyjnego.
 • Drukowanie raportów i etykiet dla zlecenia.
 • Przypisywanie pracowników do etapów zleceń.
 • Przypisywanie urządzeń do etapów zleceń.
 • Przyjmowanie i ewidencjonowanie odpadów z produkcji.
 • Obsługa przyjęć pochodnych produktów.
 • Powielanie etapów w przypadku konieczności powtórzenia prac.
 • Harmonogramowanie prac.
 • Dynamicznej korekty składników -> dla RW.
 • Zmiany ilość dla RW, prezentacji ilości pozostało.
 • Obsługa wielu dokumentów RW dla jednego zlecenia.
 • Dynamicznej korekta PW (ile produktu i jaki na PW).
 • Możliwość wystawienia kilku PW dla jednego zlecenia (partie produkcyjne, odpady z produkcji).
 • Obsługa zleceń od tyłu (najpierw przyjęcie gotowego produktu a następnie szacowanie wykorzystanych surowców).
 • Analiza aktywności na zleceniach.
 • Przekazywanie zleceń do Planera (planowanie w czasie z uwzględnieniem posiadanych mocy produkcyjnych i zasobów).
 • Uruchamianie operacji dedykowany np. wysyłka zlecenia do automatyki przemysłowej.
 • Modyfikacja czasów związanych z pracami produkcyjnymi oraz czynnościami pozaprodukcyjnymi zarejestrowanych na stanowiskach POS.
 • Bilansowanie powstałych dokumentów przychodu produktu lub składnika.
 • Generowanie zapotrzebowania na składniki do produkcji dla magazynu w którym jest realizowana produkcyjna.
 • Zamawianie brakujących składników.

Przykładowe ekrany modułu:

Manager produkcji – manager realizacji zleceń

Moduł obsługujący konfiguracje systemu oraz parametrów ustawień systemowych.

Główne elementy modułu:
 • Konfiguracja systemu i urządzeń POS.
 • Pełna konfiguracja systemu,
 • Konfiguracja personelu i wydruki identyfikatorów.
 • Definicje technologii.
 • Definicja kalendarzy pracowniczych i zmianowych.
 • Definiowanie pól dodatkowych dla technologii i etapów.
 • Definiowanie szablonów dla kreatora kartotek towarowych.
 • Obsługa technologii w zakresie podziału na etapy, zależności pracy na etapach, dostępność zasobów.
 • Zarządzanie dostępnością zasobów (urządzenia, personel).
 • Zarządzanie parkiem maszynowym, planowanie przeglądów technicznych i rejestr zdarzeń serwisowych.
Elementy modułu:
1. Gniazda produkcyjne

Znajdujący się w zakładzie produkcyjnym sprzęt wykorzystywany w procesie produkcji powinien być zorganizowany tak, by produkowany towar przemieszczał się sprawnie i płynnie z jednego etapu do drugiego. Jest to możliwe, gdy urządzenia są pogrupowane w gniazda produkcyjne ułatwiające logiczny postęp w wytwarzaniu towarów – od surowców na jednym końcu do gotowego produktu na drugim. Podobnie w procesie biurowym – gniazda produkcyjne mogą ułatwić współpracę dzięki lepszemu przepływowi komunikacji i bardziej efektywnemu wykorzystaniu udostępnionych zasobów.

 

Przykładowe ekrany modułu:
2. Zarządzanie personelem 

W okresie gdzie koszty pracownicze są jednym z głównych koszów oraz brakiem możliwości utrzymywania nadmiarowości etatów, sprawne zarządzanie personelem staje się kluczowym elementem w planowaniu i utrzymywaniu zdolności produkcyjnych firmy. Każdy kierownik produkcji chce wiedzieć o planowanych urlopach i nieobecnościach pracowników oraz możliwościach przypisania poszczególnych osób (pod względem kwalifikacji) do delegowanych zadań. 

Przykładowe ekrany modułu:
3. Technologie produkcji 

Zdecydowanie najważniejszym elementem procesu produkcyjnego jest proces technologiczny, czyli zorganizowany i uporządkowany zbiór czynności, mający na celu zmianę właściwości przedmiotów pracy. Można podsumować to zagadnienie, jako celowo przeprowadzane czynności, które mają doprowadzić do powstania pożądanego produktu. Wszystko zaczyna się od zestawu surowców, które przechodzą celową przemianę, skutkującą powstaniem końcowego produktu.

Przykładowe ekrany modułu
4. Urządzenia

Dla każdego przedsiębiorstwa produkcyjnego źródłem, które generuje koszty możliwe do uniknięcia są awarie i czas przestoju maszyn, urządzeń oraz instalacji. To właśnie ich niezawodność wpływa bezpośrednio na produktywność firmy. Im częściej zdarzają się awarie i przestoje, powstaje tym mniejsza liczba wyrobów gotowych przekładająca się na wynik finansowy organizacji. Dlatego też priorytetowym działaniem organizacji powinno być utrzymanie ruchu maszyn, gdyż tylko niezawodna infrastruktura oraz profesjonalne służby odpowiedzialne za usuwanie ewentualnych awarii umożliwiają uniknięcie dodatkowych obciążeń finansowych. Poziom dopasowania maszyn, urządzeń oraz
instalacji do wytwarzanych produktów i usług silnie wiąże się z wysokością kosztów jednostkowych produktów. Cykle realizacji zamówień zależą od wskaźników produktywności, wydajności oraz tzw. wąskich gardeł.

Wśród nowoczesnych strategii zarządzania parkiem maszynowym wyróżniamy dwie koncepcje: utrzymania ukierunkowanego na niezawodność oraz produktywnego utrzymania maszyn (TPM – Total Productive Maintenance), zarządzanie to jest procesem pozwalającym na określenie wymagań serwisowych urządzeń technicznych. Procedura metody utrzymania ukierunkowanego na niezawodność daje możliwość wyboru odpowiedniej strategii naprawy poszczególnych części i podzespołów oraz określenie konkretnych technik efektywnej realizacji danej strategii (działania opierają się na czynnikach środowiskowych, eksploatacyjnych i ekonomicznych.
Zatem produktywne utrzymanie maszyn ma za zadanie redukcję kosztów wynikających z postojów w wyniku nieprzewidzianych usterek, redukcję całościowego kosztu inwestycji, redukcję jednostkowego kosztu produktu poprzez lepsze wykorzystanie maszyn, poprawienie stabilności procesu produkcyjnego.

Przykładowe ekrany modułu:

Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner