Nowa wersja modułu produkcyjnego 1.8.6.25

cze 29, 2021 | Aktualności

Ogólne:

 • Dodanie opcji w oknie „Ustawienia artykułu”, czy generować numer serii i datę ważności automatycznie, wpisywać ręcznie lub w ogóle (domyślnie brane z ustawień kategorii artykułu lub firmy). Teraz można sterować tymi opcjami dla każdego artykułu z osobna.
 • Dodanie opcji w „Ustawienia Produkcji”, w Managerze, czy numer serii generuje się w ramach: zlecenia produkcyjnego, partii produkcyjnej lub dokumentu magazynowego.
 • Dodanie opcji w „Ustawienia Produkcji”, w Managerze, czy zapisywanie czasu wykonywania etapu ma być automatyczne czy ręczne.
 • Manager, Kalendarz z godzinami pracy firmy:
 • Dodanie okna „Godziny pracy firmy”, pozwalającego na zdefiniowanie czasu pracy firmy i zmian dla danego miesiąca.
 • Dodanie możliwości zdefiniowania zmiany (nazwy, koloru wyświetlania i czasu trwania dla każdego dnia tygodnia). Tak zdefiniowana zmiana/-y (maksymalnie 6) używana jest jako szablon do wypełnienia kalendarza godzin pracy firmy, dla danego miesiąca.
 • Zmiany dla każdego miesiąca można w każdej chwili edytować, jednak zostaną wtedy przeliczone dni zaczynając od dzisiejszego.
 • Dodanie opcji kopiowania szablonu zmian firmy z poprzedniego miesiąca na następny.
 • Dodanie możliwości ręcznej edycji poszczególnych dni (edycja czasów pracy firmy lub wyznaczenia danego dnia jako wolnego od pracy). Tak zdefiniowany dzień jest odpowiednio oznaczony w kalendarzu.

Generator Zleceń:

 • W oknie „Zlecenie produkcyjne” zmieniono strategię dla generowania numeru serii i daty ważności. Opcje „Auto” oraz „Brak” są tylko do odczytu. Dalej pozostała możliwość wpisania numeru serii i daty ważności przy włączonej opcji „Ręcznie”.
 • W oknie „Zamówienie” dodano nową opcję: „Zamów brakujące składniki”. Opcja ta pozwala na ustawienie ilości do zamówienia, dla składników i półproduktów, w ilości brakującej do wyprodukowania produktu.
 • W „Ustawienia Produkcji”, w Managerze, zmieniono „Opcje do grupowania zamówienia”. „Producent” został zmieniony na „Brak” i doszły nowe opcje: „Zlecenie produkcyjne” oraz „Wszystko”. Oznacza to, że zamówienia są grupowane po poszczególnych składnikach, zleceniu produkcyjnym lub dla wszystkich zaznaczonych zleceń produkcyjnych.
 • W oknie „Zamówienie” poprawiono mechanizm walidacji wybranego kontrahenta według ustawionej opcji.
 • W oknie „Moce produkcyjne” dodano opcję „Zamów brakujące składniki”.
 • W oknie „Moce produkcyjne” dodano przycisk „Analizuj” oraz filtr „Zakres dni dla analizy”. Analiza powoduje wyszukanie pierwszego możliwego dnia (wg filtru „Zakres dni dla analizy” i innych zadanych parametrów), dla którego będzie możliwa produkcja wybranego produktu.
 • Dodanie możliwości wygenerowania samych zamówień na składniki, bez konieczności generowania zlecenia produkcyjnego na produkt.
 • Dodanie informacji w oknie „Zlecenia produkcyjne” czy dane zlecenie będzie wykonywane w partiach (wyświetlenie ilości tych partii) oraz dodanie informacji, ile produktu przypada na jedną partię, w oparciu o „Ustawienia wariantu”, w Managerze.

Zarządzanie produkcją, Zlecenia produkcyjne:

 • Poprawki wydajnościowe pod ładowanie i odświeżanie listy zleceń produkcyjnych.
 • Dodanie ekranu ładowania z opisem aktualnie wykonywanej akcji na liście zleceń produkcyjnych i na liście etapów.
 • Dodanie możliwości filtrowania listy zleceń po kolumnie D.S. (Dostępne składniki). Dodanie nowej wartości dla D.S.: „Nie obliczono”.
 • Dodanie przycisku „Przelicz rez.” do ponownego przeliczania rezerwacji dla zaznaczonego jednego lub wielu zleceń produkcyjnych.
 • Zablokowanie edycji i bilansowania dokumentów magazynowych które są: zablokowane, zaksięgowanie lub rozchodowane.
 • Dodanie możliwości przekazania „Do produkcji” wielu zaznaczonych zleceń produkcyjnych.
 • Dodanie możliwości „Zamknięcia” wielu zaznaczonych zleceń produkcyjnych.
 • Zmiana kolumny „Nr realiz.” na „Nr partii”.
 • Dodano obsługę partii produkcyjnych. Teraz zlecenie z włączoną partyjnością w „Ustawieniach wariantu” jest automatycznie dzielone na partię, z wyliczoną, odpowiednią ilością do produkcji, na każdą partię w oparciu o ustawienia. Po wykonaniu całej partii zlecenie automatycznie przechodzi do kolejnego wykonania partii, a zrealizowane dopiero po wykonaniu ostatniej partii.
 • Dodano pole „Ilość na partię” w oknie edycji zlecenia produkcyjnego.
 • Zmiana przycisku „Anuluj” na „Zamknij” oraz zmiany skrótów klawiszowych dla przycisków.
 • Dodanie mechanizmu automatycznego uzupełniania czasu i daty od/do dla zlecenia, w oparciu o wykonywanie etapów, tak aby obliczyć całkowity czas realizacji zlecenia.

Zarządzanie produkcją, Etapy:

 • Dodano możliwość ręcznego wprowadzenia dla artykułów pochodnych i odpadów numeru serii i daty ważności (w zależności od ustawień dla artykułu).
 • Dodano możliwość automatycznego generowania numeru serii i daty ważności dla artykułów pochodnych i odpadów (w zależności od ustawień dla artykułu).
 • Dodano informację na poszczególnych pozycjach dla składników i artykułów pochodnych/produktów, jakie dokumenty magazynowe zostały utworzone pod daną pozycję.
 • Dodano informację w składnikach o statusie rezerwacji danego składnika.
 • Dodano kolumnę „Modelowy czas” dla etapu, który wyliczany jest na podstawie wprowadzonego czasu wykonania etapu, w ustawieniach technologii. Czas ten liczony jest w oparciu o ilości przekazane do produkcji, jak i niezależnie od ilości.
 • Oznaczenie czasu realizacji na czerwono, gdy realny czas realizacji przekroczy czas modelowy.
 • Zmiany w opisach dat dla etapu na „Utworzony”, Rozpoczęty” oraz „Zakończony”.
 • Zmiana przycisku „Rozpocznij” na „Start”. Zostały tez wprowadzone zmiany dla skrótów klawiszowych.
 • Dodanie nowego przycisku „Stop”, co daje możliwość startowania i stopowania czasu realizacji etapu.
 • Czas oczekiwania oraz czas realizacji dla etapu oblicza się według kalendarza ze zmianowością firmy. Jest to w tej chwili czas efektywny pracy firmy a nie czas kalendarzowy.
 • Dodano opcję „Zapisywanie czasu etapu”, w „Ustawienia Produkcji”, w Managerze, z możliwymi wartościami do wyboru: „Auto” lub „Ręcznie”. Dla wartości „Ręcznie” system nie loguje z automatu czasów startu i zakończenia etapu, za ich wprowadzenie odpowiada użytkownik. Dla opcji „Auto” czasy są logowane przez system w oparciu o moment, w którym etap został wystartowany i zakończony.
 • Dodano możliwość ręcznej edycji czasów wykonania i dat w zakończonym etapie. W przypadku opcji „Auto” edycja czasów jest możliwa dla użytkowników z uprawieniami „Pro Admin”. Po ręcznej edycji automatycznie zalogowanego czasu, taka wartość jest podkreślana.

Generator Artykułu:

 • Dodanie mechanizmu obliczenia cen i rabatów w oparciu o mechanizmy WAPRO Mag i wyświetlanie ich w oknie tworzenia artykułu, i wypisywania parametrów. Teraz użytkownik jeszcze przed utworzeniem artykułu i pozycji zamówienia widzi czy artykuł, kartoteka lub kontrahent mają nadane rabaty lub ceny indywidualne, promocje itp..

Poprawione błędy:

 • Poprawiono błąd w Generator Zleceń polegający na tym, że nie ustawiały się ilości dla zamówień, dla składników przy grupowym edytowaniu pozycji, z użyciem wyrównania do ilości brakującej.
 • Poprawiono w Generator Zleceń układ oraz ergonomię okien do edycji „Zlecenia” i „Zamówienia”.
 • Poprawiono błąd w Zarządzanie produkcją, który umożliwiał użycie przycisku „Bilansuj dokumenty”, gdy zlecenie nie miało żadnego dokumentu przychodowego.
 • Poprawiono błąd w Zarządzenie produkcją, który w niektórych przypadkach uniemożliwiał usunięcie dokumentu magazynowego.
 • Liczne poprawki ergonomiczne i wydajnościowe w modułach Generator Artykułu, Generator Zleceń oraz Zarządzanie Produkcją.
Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner