Dedykowany system do obsługi produkcji rozszerzający funkcjonalność systemu WAPRO Mag o obsługę półproduktów, planowanie i zarzadzanie produkcją, kontrole realizacji na poszczególnych etapach produkcji, obsługę linii i gniazd produkcyjnych. Zarządzanie dostępnymi zasobami dla produkcji w kontekście maszyn, urządzeń i pracowników. Obsługa w całości realizowana z poziomu programu WAPRO Mag ERP. System umożliwia indywidualne dostosowanie do profilu firmy za pomocą rozbudowanej konfiguracji i wykorzystania tzw. gniazd rozrzedzeń i dodatkowych raportów.
 produkcja1

Funkcjonalności systemu:

 • Pełna integracja z programem WAPRO Mag.
 • Jednolity interfejs aplikacyjny.
 • Prezentacja danych związanych z produkcją w systemie WAPRO Mag.
 • Jedna baza danych dla programów WAPRO Mag i systemu produkcyjnego.
 • Obsługa półproduktów.
 • Generowanie kartotek produktów na podstawie definiowanych formularzy.
 • Możliwość weryfikacji historii surowców i półproduktów w procesie produkcyjnym (Traceability – zdolność wyśledzenia, weryfikowalność). 
 • Generator zleceń produkcyjnych dla produktów i półproduktów powiązanych.
 • Planowanie i zarządzanie produkcją w ramach możliwości materiałowych oraz terminowych.
 • Obsługa gniazd produkcyjnych, Zlecenia przypisane do gniazda lub wielu gniazd dla różnych etapów produkcji,
 • Obsługa wieloetapowości produkcji. Start kolejnego etapu uzależniony od zakończenia poprzedniego lub bez konieczności.
 • Obsługa zmianowości i kalendarzy pracowników (urlopy, nieobecności, praca po godzinach)
 • Analiza wydajności pracowników i utrzymania norm czasowych produkcji dla poszczególnych zleceń.
 • Powiązanie etapu z generowaniem dokumentów magazynowych.
 • Obsługa partii produkcyjnych dla zleceń i cykli produkcyjnych.
 • Rejestracja poszczególnych prac w ramach zlecenia , etapu ilość wytworzonych produktów przez pracowników.
 • Generowanie zamówień na brakujące surowce i półprodukty.
 • Rezerwowanie materiałów dla zleceń produkcyjnych (tzw. miękka rezerwacja).
 • Rozliczanie produkcji w tzw. modelu "produkcja od tyłu" rozliczenie dokumentów po zakończeniu produkcji.
 • Obsługa rozliczenia produkcji w wycenie ewidencyjnej i bilansowej.
 • Ponowna wycena powiązanych zleceń produkcyjnych RW1+RW2 = PW1+PW2+PW3.
 • Obsługa przyjęcia półproduktów i odpadów z produkcji.
 • Obsługa gniazd rozszerzeń – indywidualne algorytmy generowania zleceń i realizacji zadań,
 • Obsługa raportowania produkcji i możliwość dołączania dodatkowych indywidualnych raportów.
 • Zapotrzebowanie materiałów dla zlecenia.
 • Integracja z systemem WMS (wydania i przyjęcia z produkcji). Domyślnie PW z produkcji z odłożonym czasem oraz gotowe do przyjęcia.
 • Graficzna prezentacja aktualnych zleceń - planowanie możliwości produkcyjnych (symulacja).
 • Aplikacja POS dla rejestracji zadań przez operatorów i pracowników.
 • Zgłaszania awarii i problemów dla maszyn i urządzeń wraz z powiadomieniem osób nadzorujących park maszynowy,
 • Automatyczne generowanie zleceń serwisowych dla zgłoszonych awarii urządzeń.
 • Zarządzanie nad zasobami maszyn i personelu, powiązanie zasobów z etapami zleceń produkcyjnych.
 

produkcja modułyModuły systemu produkcyjnego

 

 

Generator zleceń produkcyjnych  

Moduł pozwalający na sprawne generowanie zleceń produkcyjnych wraz z zleceniami na półprodukty z uwzględnieniem aktualnych możliwości produkcyjnych (stany surowców, półproduktów, zamienników) oraz generowanie zamówień na elementy brakujące. 

Główne elementy modułu: 
 • Przypisywanie zleceń do: gniazd lub linii produkcyjnych, pracowników, zasobów narzędzi i  maszyn.
 • Zarządzanie rezerwacjami na surowce w zleceniach produkcyjnych.
 • Planowanie czasu produkcji z uwzględnieniem dostępności posiadanych zasobów (maszyny, wolne linie, moce przerobowe, godziny pracy firmy).
 • Gniazdo rozszerzeń z możliwością oprogramowania na nietypowe generowanie definicji produktów.
 • Możliwość wyboru dostaw dla surowców i produktów (dodatkowo generowanie dla półproduktu zlecenia).
 • Automatyzacja generowania numeru serii i daty ważności.
 • Generowanie zamówień na brakujące surowce.
 • Generator kartotek produktów wraz z definicją wariantu produkcji w/g indywidualnie definiowanych parametrów.
 • Analizator tzw. możliwości produkcyjnych pod względem posiadanych surowców, zamówionych i planowanych dostaw oraz zdefiniowanych już zleceń,
 • Prognozowanie produkcji na podstawie analizy sprzedaży w okresie z obsługą tzw. pików sprzedażowych i sezonowości,

 

 PRO Generator zleceń

 

Przykładowe ekrany modułu: 

 

 

Generator kartotek produktu 

Moduł dodający nowe kartoteki produktów w trakcie przyjmowania zamówienia wraz z specyfikacją materiałową na podstawie w pełni definiowanego formularza. Pozycje składników produktów mogą być wyliczane na podstawie definiowanych parametrów i miar wirtualnych (miar standardowo nieobsługiwanych w programie np. długość rękawa, objętość częściowa ). Wartości składników  są indywidualnie definiowane w ramach szablonu produktu wzorcowego.

 • Możliwość skonfigurowania obostrzeń wyboru artykułu z grupy artykułów ograniczonych wyróżnikiem z wykorzystaniem operatorów logicznych,
 • Uzupełnianie standardowych pól kartotekowych danymi wyliczanymi lub wprowadzanymi z formularza (waga, wysokość, szerokość, głębokość, jednostka wagi i miary)
 • Definiowanie własnych miar (np. grubości, objętości, gęstości) wraz z wzorem ich przeliczenia na ilość surowca,
 • Automatyczne uzupełnianie pól generowanej nowej kartoteki o wartości z wybranego artykułu wzorcowego (np. Jednostka, Kategoria i Kategoria wielopoziomowa, Producent, Stawka VAT, Nazwa, Opis, Podzielona płatność, Kod PKWiU, Kod CN, wariant produkcji)
 • Obsługa przedefiniowanej ceny - uzależnienie od wybranego artykułu wybranego dla danego wyróżnika, obsługa dopasowania cen na podstawie zdefiniowanych przedziałów i użytych składników,
 • Obsługa w parametrach wyliczania wartości na podstawie innych zadanych parametrów przedziałów (nie tylko z czystego działania matematycznego),
 • Obsługa wzajemnych wykluczeń pomiędzy parametrami,
 • Wersjonowanie szablonu definicji produktu,

 

Przykładowe ekrany modułu:

  

 

Zarządzanie produkcją 

Moduł dedykowany dla osób zarządzających produkcja i sprawujących bezpośredni nadzór. Moduł do obsługi procesów związanych z zarządzaniem produkcją. Bieżący podgląd i kontrola statusów zleceń oraz rozliczanie ręczne produkcji. Moduł umożliwia łatwą weryfikacje aktywności pracowników dla zlecenia  oraz kontrole czasów realizacji dla poszczególnych etapów wraz z możliwością ręcznej korekty 

Główne cechy modułu: 
 • Obsługa tzw. produkcji od tyłu (najpierw przyjęcie produktu a następnie ewidencja zużytych surowców, odpadów z produkcji).
 • Zatwierdzanie poszczególnych etapów zlecenia lub całego zlecenia.
 • Edycja zlecenia produkcyjnego.
 • Drukowanie raportów i etykiet dla zlecenia.
 • Przypisywanie urządzeń i personelu do zleceń.
 • Przyjmowanie i ewidencjonowanie odpadów z produkcji.
 • Obsługa przyjęć pochodnych produktów.
 • Powielanie etapów.
 • Harmonogramowanie prac.
 • Dynamicznej korekty składników -> dla RW.
 • Zmiany ilość dla RW ,prezentacji ilości pozostało.
 • Obsługa wielu dokumentów RW dla jednego zlecenia.
 • Dynamicznej korekta PW (ile produktu i jaki na PW).
 • Możliwość wystawienia kilku PW dla jednego zlecenia (partie produkcyjne, odpady z produkcji).
 • Obsługa zleceń od tyłu(najpierw przyjęcie gotowego produktu a następnie szacowanie wykorzystanych surowców).

 

PRO Zarządzanie 02

 

 

 

Przykładowe ekrany modułu:

 

Menadżer produkcji - menadżer realizacji zleceń

 Moduł obsługujący konfiguracje systemu oraz parametrów ustawień systemowych.

Główne cechy modułu: 
 • Konfiguracja systemu i urządzeń POS
 • Pełna konfiguracja systemu,
 • Konfiguracja personelu i wydruki identyfikatorów.
 • Definicje technologii,
 • Definicja kalendarzy pracowniczych i zmianowych.
 • Definiowanie pól dodatkowych dla technologii i etapów. 
 • Definiowanie szablonów dla kreatora kartotek towarowych.
 • Obsługa technologii w zakresie podziału na etapy , zależności pracy na etapach, dostępność zasobów.
 • Zarządzanie dostępnością zasobów (urządzenia, personel),
 • Zarządzanie parkiem maszynowym, planowanie przeglądów technicznych i rejestr zdarzeń serwisowych, 
Elementy modułu:  
1. Gniazda produkcyjne

Znajdujący się w zakładzie produkcyjnym sprzęt wykorzystywany w procesie produkcji powinien być zorganizowany tak, by produkowany towar przemieszczał się sprawnie i płynnie z jednego etapu do drugiego. Jest to możliwe, gdy urządzenia są pogrupowane w gniazda produkcyjne ułatwiające logiczny postęp w wytwarzaniu towarów – od surowców na jednym końcu do gotowego produktu na drugim. Podobnie w procesie biurowym – gniazda produkcyjne mogą ułatwić współpracę dzięki lepszemu przepływowi komunikacji i bardziej efektywnemu wykorzystaniu udostępnionych zasobów.

 

Przykładowe ekrany modułu:

 

2. Zarządzanie personelem 

W okresie gdzie koszty pracownicze są jednym z głównych koszów, oraz brakiem możliwości utrzymywania nadmiarowości etatów, sprawne zarządzanie personelem staje się kluczowym elementem w planowaniu i utrzymywaniu zdolności produkcyjnych firmy. Każdy kierownik produkcji chce wiedzieć o planowanych urlopach i nieobecnościach pracowników oraz możliwościach przypisanie poszczególnych osób (pod względem kwalifikacji) do delegowanych zadań. 

Przykładowe ekrany modułu:

 

 

3. Technologie produkcji 

Zdecydowanie najważniejszym elementem procesu produkcyjnego jest proces technologiczny, czyli zorganizowany i uporządkowany zbiór czynności, mający na celu zmianę właściwości przedmiotów pracy. Można podsumować to zagadnienie, jako celowo przeprowadzane czynności, które mają doprowadzić do powstania pożądanego produktu. Wszystko zaczyna się od zestawu surowców, które przechodzą celową przemianę, skutkującą powstaniem końcowego produktu.

Przykładowe ekrany modułu:

 

4. Urządzenia

Dla każdego przedsiębiorstwa produkcyjnego źródłem, które generuje koszty możliwe do uniknięcia są awarie i czas przestoju maszyn, urządzeń oraz instalacji. To właśnie ich niezawodność wpływa bezpośrednio na produktywność firmy. Im częściej zdarzają się awarie i przestoje, powstaje tym mniejsza liczba wyrobów gotowych przekładająca się na wynik finansowy organizacji. Dlatego też priorytetowym działaniem organizacji powinno być utrzymanie ruchu maszyn, gdyż tylko niezawodna infrastruktura oraz profesjonalne służby odpowiedzialne za usuwanie ewentualnych awarii umożliwiają uniknięcie dodatkowych obciążeń finansowych. Poziom dopasowania maszyn, urządzeń oraz
instalacji do wytwarzanych produktów i usług silnie wiąże się z wysokością kosztów jednostkowych produktów. Cykle realizacji zamówień zależą od wskaźników produktywności, wydajności oraz tzw. wąskich gardeł.

Wśród nowoczesnych strategii zarządzania parkiem maszynowym wyróżniamy dwie koncepcje: utrzymania ukierunkowanego na niezawodność oraz produktywnego utrzymania maszyn (TPM – Total Productive Maintenance), zarządzanie to jest procesem pozwalającym na określenie wymagań serwisowych urządzeń technicznych. Procedura metody utrzymania ukierunkowanego na niezawodność daje możliwość wyboru odpowiedniej strategii naprawy poszczególnych części i podzespołów oraz określenie konkretnych technik efektywnej realizacji danej strategii (działania opierają się na czynnikach środowiskowych, eksploatacyjnych i ekonomicznych.
Zatem produktywne utrzymanie maszyn ma za zadanie redukcję kosztów wynikających z postojów w wyniku nieprzewidzianych usterek, redukcję całościowego kosztu inwestycji, redukcję jednostkowego kosztu produktu poprzez lepsze wykorzystanie maszyn, poprawienie stabilności procesu produkcyjnego.

powiązanie produkcja artykuł gniazdo etap

 
Przykładowe ekrany modułu:

 

 

Każdy artykuł ma przypisane do wariantu produkcji technologię, która jest podzielona na etapy produkcji oraz powiązane z nimi gniazda produkcyjne do którego są powiązane urządzenia i pracownicy z odpowiednimi kwalifikacjami.

5. Ustawienia systemowe

Parametryzacja systemu w zakresie ustawień takich jak godziny pracy, dni wolne,  zmianowość w firmie, obsługa sposobu produkcji.

Przykładowe ekrany modułu:

 

 

 

 

Generator etykiet - edytor drukowanie etykiet

 Moduł umożliwiający definiowanie i wydruk etykiet produktów i identyfikatorów dla pracowników. Etykiety mogą być drukowane z obsługa tzw. brandu klientów zamawiających produkty. Zakres definicji etykiet obejmuje pola zamówienia , dokumentu magazynowego, zlecenia produkcyjnego, artykułu, tabel dodatkowych, kartoteki kontrahenta. Etykiety mogą być uzupełnione o stałe teksty, elementy graficzne oraz kody kreskowe jak również kody w formacie GS1.

 

Przykładowe ekrany modułu:

 

 

 

Wydruki i raportowanie

Moduł umożliwiający podpinanie indywidualnych wydruków i raportów. Raporty mogą być wywoływane z poziomu listy zleceń produkcyjnych, listy dokumentów magazynowych  programu WAPRO mag oraz zarządzania produkcją i modułu POS

 

Przykładowe ekrany modułu:

 

 

POS - Kiosk produkcyjny, rejestracja pracy przez pracowników

 

 pos prac

komputer przemysłowy

   POS4
Tablet

 

 

Moduł obsługujący ekran dotykowy pracujący w trybie bankomatowym (brak kontrolek ekranowych okna Windows ) Pracownik po zalogowaniu się za pomocą identyfikatora lub kodu pin ma możliwość rozpoczynania, kończenia poszczególnych etapów (zdefiniowanych dla danego zlecenia produkcyjnego na podstawie przypisanej technologii) dla zleceń w obrębie etapów do których pracownik jest przypisany oraz zgłaszani predefiniowanych komunikatów (błędy w trakcie produkcji, informacje o przebiegu procesu produkcyjnego). Możliwość opracowywania indywidualnych ekranów dostosowanych do specyfiki konkretnej firmy.  

 PRO ZLM na POS

 

 

Przykładowe ekrany modułu:

 

  

 

Wymagania techniczne

Stanowisko:
 • Komputer z procesorem 2 GHz kompatybilny z x86 lub x64
 • NET Framework 4.61
 • WAPRO Mag Prestiż Plus w aktualnej wersji
 • System operacyjny Windows 10
 • Pamięć operacyjna 4GB +zasoby na OS
 • 300 MB wolnego miejsca na dysku twardym
 • Karta graficzna XGA/XVGA (1024x768)
 • Karta sieciowa min. 100mb/s zalecana 1Gb
Serwer SQL:
 • Komputer z procesorem 2 GHz kompatybilny z x86 lub x64
 • Dwukrotność rozmiaru bazy danych + zasoby na OS
 • Minimum 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym
 • Karta graficzna XGA/XVGA (1024x768)
 • MS SQL Server 2014 lub nowszy (sugerowany wariant - min.standard)
 • Karta sieciowa min. 100mb/s zalecana 1Gb
Serwer IIS:
 • Komputer z procesorem min. 2 GHz kompatybilny x64 (dla usługi IIS czym wyższe taktowanie procesora tym lepiej, jest to kluczowy parametr wydajności)
 • 4 GB RAM +zasoby na OS
 • Minimum 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym
 • Karta graficzna XGA/XVGA (1024x768)
 • System operacyjny Windows 10 Pro (sugerowany Windows Serwer)
 • Karta sieciowa min. 100mb/s zalecana 1Gb
Stanowisko POS: 
 • Komputer z procesorem 2 GHz kompatybilny z x86 lub x64
 • Komputer all in one, alternatywnie tablet lub komputer typu POS
 • System operacyjny Windows 10
 • NET Framework 4.61
 • Pamięć operacyjna 2GB +zasoby na OS
 • 300 MB wolnego miejsca na dysku twardym,
 • Karta graficzna XGA/XVGA (1024x768)
 • Karta sieciowa 100mb/s