Składniki

Parent Previous Next


Pomoc Systemu Produkcja


Składniki

Na ekranie Składniki znajduje się lista zawierająca składniki produktu, które zostały przypisane do danego etapu, w ustawieniach wariantu i/lub w technologii produkcji.

Na czerwono podświetlone są składniki, dla których w WAPRO Mag ustawiono wymagany wybór z dostaw lub składnik jest typu ilości "Zdefiniowana" lub "Edytowalna" i nie został jeszcze rozchodowany.

Na zielono podświetlone są składniki, które zostały już rozchodowane lub mają typ ilości "Opcjonalna".

Składnik, który wymaga wyboru z dostaw, na liście oznaczony jest czerwonym wykrzyknikiem.Na pozycji wyświetlane są:


Przyciski dostępne w oknie:

Jeżeli rozchodowano wszystkie składniki, które znajdują się na liście lub nie rozpoczęto etapu, lub w ustawieniach produkcji, jako strategię generowania dokumentów magazynowych ustawiono "Tylko przychód" lub "Brak", powyższe przyciski są nieaktywne.


Okno wyszukiwania dostawy:


Okno dodawania ilości:


Okno odejmowania ilości: