Okno ustawień wariantu

Parent Previous Next


Pomoc Systemu Produkcja


Okno ustawień wariantu

Zakładka „Dane podstawowe”:


Zakładka "Składniki":

Zakładka ta pozwala na zarządzanie składnikami potrzebnymi do produkcji danego wariantu produktu. Są one przypisywane do poszczególnych etapów technologii, do której dany wariant należy. Dzięki temu dokładnie wiadomo, który składnik będzie używany, na którym etapie produkcji. Składniki produktu, które zostały zdefiniowane w kartotece asortymentów, w WAPRO Mag, domyślnie są przypisywane do etapu oznaczonego jako domyślny dla składników. Etap, do którego przypisany jest składnik można zmienić za pomocą strzałek zmiany kolejności. Należy mieć na uwadze, że nie ma możliwości, aby składnik o typie ilości "Edytowalna" lub "Zdefiniowana" znajdował się na etapie opcjonalnym. Wszystkie zmiany wykonane na składnikach danego wariantu będą widoczne również od strony WAPRO Mag. Jeżeli użytkownik usunie wariant z technologii, który posiadał składniki typu Edytowalna, to przy ponownym dodaniu wariantu do technologii zmieni się typ składnika z "Edytowalna" na "Zdefiniowana". Typy pozostałych pozostaną bez zmian.

Składniki te NIE przechodzą do składników wariantów wygenerowanych za pomocą PRO Generator Artykułu.
Nie ma możliwości przypisania tego samego składnika do wielu etapów ani powielania ich w jednym etapie. Ponadto nie można przypisać składnika do etapu, jeżeli ten sam składnik znajduje się już na tym samym etapie w technologii produkcji. Wyjątek stanowi ten sam składnik, ale z innego magazynu.


Przyciski dostępne w zakładce "Składniki":


Zakładka "Artykuły pochodne":

Zakładka artykułów pochodnych pozwala zarządzać produktem końcowym oraz artykułami ubocznymi. M.in. można zmieniać etapy dla poszczególnych artykułów, co daje nam wgląd, w którym etapie zostaną wyprodukowane artykuły uboczne (odpad lub pół-produkt) lub rozchodowane (odpad), oraz na którym etapie zostanie wyprodukowany produkt końcowy. Artykuły pochodne przypisane do etapów w danej technologii produkcji również będą mogły być wyprodukowane jako artykuły uboczne na danym etapie w PRO Zarządzanie Produkcją.

Artykuły pochodne dodane dla artykułu wzorcowego przechodzą do artykułów pochodnych wariantów wygenerowanych za pomocą PRO Generator Artykułu.
Jest możliwość przypisania tego samego artykułu pochodnego i produktu do wielu etapów. Nie ma możliwości powielania tych samych artykułów i produktu w jednym etapie oraz nie można przypisać artykułu pochodnego do tego samego etapu, do którego są już przypisane te same artykuły w technologii produkcji. Wyjątek stanowi ten sam artykuł, ale z innego magazynu.


Przyciski dostępne w zakładce "Artykuły pochodne":


Zakładka "Dane etapu":


Przyciski dostępne w zakładce "Dane etapu":


Zakładka "Załączniki":