Okno dodawania/poprawiania technologii

Parent Previous Next


Pomoc Systemu Produkcja


Okno dodawania/poprawiania technologii

Zakładka „Dane podstawowe”:

Uwaga! Przy obydwu opcjach wymogu wyboru z dostawy, działają one jak powyżej dla składników o typie ilości "Zdefiniowana". Dla składników o typie "Edytowalna" (które mają wybraną opcję wymuszania wyboru z dostawy w WAPRO Mag) wybór z dostawy będzie wymagany przed zakończeniem etapu (aby była możliwość edycji jego ilości do rozchodowania w PRO Zarządzanie Produkcją). Dla składników o typie "Opcjonalna" (które mają wybraną opcję wymuszania wyboru z dostawy w WAPRO Mag) wybór z dostawy będzie wymagany przed zakończeniem etapu, tylko jeśli edytowano jego ilość na > 0 w formatce edycji etapu, w PRO Zarządzanie Produkcją.


Zakładka "Etapy":


Przyciski dostępne w zakładce "Etapy":


Zakładka "Składniki":

Zakładka ta pozwala zarządzać składnikami na etapach technologii produkcji, które następnie będą automatycznie pojawiać się podczas generowania zlecenia produkcyjnego (w PRO Generator Zleceń) oraz na danym etapie produkcji (w PRO Zarządzanie Produkcją i PRO POS) w składnikach, dla każdego wariantu produktu przypisanego do danej technologii. 
Należy mieć na uwadze, że nie ma możliwości, aby składnik o typie ilości "Edytowalna" lub "Zdefiniowana" znajdował się na etapie opcjonalnym.
Składniki z technologii produkcji NIE przechodzą do składników wariantów produktu wygenerowanych za pomocą PRO Generator Artykułu.
Jest możliwość przypisania tego samego składnika do wielu etapów. Nie ma możliwości powielania tych samych składników w jednym etapie oraz nie można przypisać składnika do etapu technologii, jeżeli na którymkolwiek wariancie produktu (przypisanego do tej technologii) występuje ten sam składnik, na tym samym etapie. Wyjątek stanowi ten sam składnik, ale z innego magazynu.


Przyciski dostępne w zakładce "Składniki":


Zakładka "Artykuły pochodne":
Zakładka ta pozwala zarządzać artykułami pochodnymi na etapach technologii produkcji, które następnie automatycznie pojawią się na danym etapie (w PRO Zarządzanie Produkcją i PRO POS) dla każdego wariantu produktu przypisanego do danej technologii.
Artykuły pochodne z technologii produkcji NIE przechodzą do artykułów pochodnych wariantów wygenerowanych za pomocą PRO Generator Artykułu.
Jest możliwość przypisania tego samego artykułu do wielu etapów. Nie ma możliwości powielania tych samych artykułów w jednym etapie oraz nie można przypisać artykułu pochodnego do etapu technologii, jeżeli na którymkolwiek wariancie produktu (przypisanego do tej technologii) występuje ten sam artykuł pochodny na tym samym etapie. Wyjątek stanowi ten sam artykuł, ale z innego magazynu.


Przyciski dostępne w zakładce "Artykuły pochodne":


Zakładka "Załączniki":


Przyciski dostępne w zakładce "Załączniki":