Czas trwania etapu, czas pracownika – jak to działa ?

Pojęcie czasu w systemie Produkcja jest bardzo rozbudowane. Rozróżniamy kilka podstawowych czasów:

Czas planowany etapu (czas modelowy) – Jest to czas wynikający z definicji technologii produkcji, po przeliczeniu ilości produktu w zleceniu. Wyjątkiem jest sytuacja, w której czas etapu jest niezależny od ilości (parametr definicji etapu). Czas ten może być zdefiniowany w różnych jednostkach: sekunda, minuta, godzina lub dzień. Czas ten jest wykorzystywany do planowania produkcji.

Jeżeli w technologii zdefiniowany jest etap opcjonalny to jego planowany czas trwania jest domyślnie ustawiony na 0 sekund do momentu jego wystartowania. Po wystartowaniu etapu opcjonalnego jest on traktowany jako etap wymagany.

Czas trwania zlecenia produkcyjnego (czas realizacji zlecenia) – Jest to wielkość liczona od momentu rozpoczęcia pierwszego etapu zlecenia przez pierwszego pracownika do momentu zakończenia ostatniego etapu. Jeśli w technologii zdefiniowany jest etap opcjonalny to jest on również liczony pod warunkiem jego wystartowania.
Wystartowane zlecenie produkcyjne nie może być zatrzymane. Czas zlecenia jest liczony, pomimo zatrzymania liczenia czasów pracowników lub zatrzymania (operacja STOP lub Zakończ) poszczególnych etapów (czas zlecenia i czasy pracowników w nim pracujących są niezależne) do momentu zakończenia całego zlecenia (ostatniego etapu). Czas realizacji można edytować tylko w ramach etapów i tylko po jego zakończeniu. Wraz z edycją, odpowiednio przeliczać się będzie czas Zakończony. Po ręcznej edycji czasu etapu wprowadzona wartość jest podkreślana. W przypadku, gdy czas realizacji przekroczy czas modelowy, wartość na liście etapów zlecenia jest podświetlana na czerwono.

Czas realizacji (pracy) pracownika (w ramach etapu konkretnego zlecenia lub prac poza produkcyjnych) – Niezależny dla pracowników czas, liczony od momentu naciśnięcia klawisza START w module PRO POS do momentu naciśnięcia STOP lub ZAKOŃCZ.
Jeśli pracownik po wystartowaniu etapu lub dołączeniu się do już realizowanego (np. przez innego pracownika) opuści etap (wyjdzie bez zastopowania własnej aktywności) czas nadal jest odliczany, do momentu rozpoczęcia pracy na innym etapie zlecenia produkcyjnego lub prac dodatkowych (automatyczne stopowanie odliczania czasu na poprzednim etapie). W danej chwili pracownik ma naliczany czas tylko dla jednego etapu lub pracy dodatkowej.

Czasy pracy pracowników są w systemie produkcyjnym liczone niezależnie.

W idealnym przypadku czas trwania zlecenia może pokrywać się z czasem pracy pracownika w danym zleceniu. Jednak w większości – czasy te nie są ze sobą porównywalne.

W ramach modułu POS pracownik może jedynie rozpocząć i zatrzymać ewidencjonowanie czasu swojej pracy (START, STOP, ZAKOŃCZ). Faktyczna godzina wykorzystana do rozpoczęcia liczenia czasu (Godzina:Minuta:Sekunda) jest pobierana automatycznie z systemu bez możliwości zmiany przez pracownika. W przypadku konieczności zmiany osoba posiadająca uprawnienia Produkcja_Admin do modułu PRO Zarządzanie Produkcja może skorygować czas pracownika lub etapu ręcznie, wprowadzając odpowiednią długość czasu. Czas, który został zmodyfikowany ręcznie w module PRO Zarządzanie Produkcją jest oznaczony podkreśleniem.


Dodatkowo w systemie są rejestrowane czasy:

  • Utworzony – Czas od którego etap oczekuje na wystartowanie. Pole można edytować dopiero po zakończeniu etapu. Wraz z edycją, odpowiednio przeliczać się będzie czas oczekiwania.
  • Rozpoczęty – Czas rozpoczęcia etapu. Pole można edytować dopiero po zakończeniu etapu. Wraz z edycją, odpowiednio przeliczać się będzie czas oczekiwania i realizacji.
  • Zakończony – Czas zakończenia etapu. Pole można edytować dopiero po zakończeniu etapu. Wraz z edycją, odpowiednio przeliczać się będzie czas realizacji.

Czas oczekiwania – Czas oczekiwania etapu na rozpoczęcie. Jest to różnica pomiędzy czasem „Rozpoczęty” a „Utworzony”. Pole można edytować dopiero po zakończeniu etapu. Wraz z edycją, odpowiednio przeliczać się będzie czas „Rozpoczęty”. Po ręcznej edycji automatycznie zalogowanego czasu, taka wartość jest podkreślana.

Czas realizacji (czas trwania etapu) – Jest to wielkość liczona od momentu rozpoczęcia etapu do jego zakończenia. Różnica pomiędzy czasem „Zakończony” a „Rozpoczęty”. Wystartowany etap może zostać zatrzymany jednak jego czas realizacji dalej będzie odliczany do momentu jego zakończenia. Czas ten może być edytowany dopiero po zakończeniu danego etapu i tylko przez użytkownika z uprawnieniami Produkcja_Admin. Wraz z edycją, odpowiednio przeliczać się będzie czas „Zakończony”. Po ręcznej modyfikacji automatycznie zalogowanego czasu, taka wartość jest podkreślana. W przypadku, gdy czas realizacji przekroczy czas modelowy, wartość jest podświetlana na czerwono.

 

W zależności od konfiguracji w module PRO Manager czas rozpoczęcia i zakończenia etapów może być ustawiany automatycznie lub ręcznie (określający sposób rozpoczynania i kończenia etapów).

 

Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner