Czas trwania etapu, czas pracownika – jak to działa?

Pojęcia czasów w systemie produkcyjnym jest bardzo rozbudowane. Rozróżniamy kilka podstawowych czasów:

 • Czas planowany etapu (czas modelowy) – Jest to czas wynikający z definicji technologii produkcji, po przeliczeniu ilości produktu w zleceniu. Wyjątkiem jest sytuacja, w której czas etapu jest niezależny od ilości (parametr definicji etapu). Czas ten może być zdefiniowany w różnych jednostkach: sekunda, minuta, godzina lub dzień. Czas ten jest wykorzystywany do planowania produkcji.

  Jeżeli w technologii zdefiniowany jest etap opcjonalny to jego planowany czas trwania jest domyślnie ustawiony na 0 sekund do momentu jego wystartowania. Po wystartowaniu etapu opcjonalnego jest on traktowany jako etap wymagany.

 • Czas trwania zlecenia produkcyjnego (czas realizacji) – Jest to wielkość liczona od momentu rozpoczęcia pierwszego etapu zlecenia przez pierwszego pracownika do momentu zakończenia ostatniego etapu. Różnica pomiędzy polem „Czas Zakończony” a „Czas Rozpoczęty”. Jeśli w technologii zdefiniowany jest etap opcjonalny to jest on również liczony pod warunkiem jego wystartowania.
  Wystartowane zlecenie produkcyjne nie może być zatrzymane jego czas jest liczony pomimo zatrzymania liczenia czasu pracowników (czas zlecenia i czasy pracowników w nim pracujący są niezależne) do momenty zakończenia całego zlecenia (ostatniego etapu). Czas realizacji można edytować dopiero po zakończeniu etapu. Wraz z edycją, odpowiednio przeliczać się będzie czas Zakończony. Po ręcznej edycji automatycznie zalogowanego czasu, taka wartość jest podkreślana. W przypadku, gdy czas realizacji przekroczy czas modelowy, wartość na liście etapów zlecenia jest podświetlana na czerwono.
 • Czas realizacji (pracy) pracownika (w ramach etapu konkretnego zlecenia lub prac pozaprodukcyjnych ) – Niezależny dla pracowników czas liczony od momentu naciśnięcia klawisza START w module POS do momentu naciśnięcia STOP lub ZAKOŃCZ.
  Jeśli pracownik po wystartowaniu etapu lub dołączeniu się do już uruchomionego (np. przez innego pracownika) opuści etap (wyjdzie bez zastopowania własnej aktywności) czas nadal jest odliczany do momentu rozpoczęcia pracy na innym etapie zlecenia produkcyjnego lub prac dodatkowych (automatyczne stopowanie odliczania czasu na poprzednim etapie). W danej chwili pracownik ma naliczany czas tylko dla jednego etapu lub pracy dodatkowej.

Czasy pracy pracowników są w systemie produkcyjnym liczone niezależnie.

W idealnym przypadku czas trwania zlecenia może pokrywać się z czasem pracy pracownika w danym zleceniu. Jednak w większości czasy te nie są ze sobą porównywalne.

W ramach modułu POS pracownik może jedynie rozpocząć i zatrzymać ewidencjonowanie czasu swojej pracy (START, STOP, ZAKOŃCZ). Faktyczna godzina wykorzystana do rozpoczęcia liczenia czasu (Godzina:Minuta:Sekunda) jest pobierana automatycznie z systemu bez możliwości zmiany przez pracownika. W przypadku konieczności zmiany osoba posiadająca uprawnienia (produkcja_admin) do modułu „Zarzadzanie Produkcją” może skorygować czas pracownika lub etapu ręcznie, wprowadzając odpowiednia długość czasu. Czas, który został zmodyfikowany ręcznie w module zarzadzanie produkcją jest oznaczany podkreśleniem.
Dodatkowo w systemie są rejestrowane czasy:

 • Utworzony – Czas od którego etap oczekuje na wystartowanie. Pole można edytować dopiero po zakończeniu etapu. Wraz z edycją, odpowiednio przeliczać się będzie czas oczekiwania.
 • Rozpoczęty – Czas rozpoczęcia etapu. Pole można edytować dopiero po zakończeniu etapu. Wraz z edycją, odpowiednio przeliczać się będzie czas oczekiwania i realizacji.
 • Zakończony – Czas zakończenia etapu. Pole można edytować dopiero po zakończeniu etapu. Wraz z edycją, odpowiednio przeliczać się będzie czas realizacji.
 • Czas oczekiwania – Czas oczekiwania etapu na rozpoczęcie. Jest to różnica pomiędzy czasem Rozpoczęty a Utworzony. Pole można edytować dopiero po zakończeniu etapu. Wraz z edycją, odpowiednio przeliczać się będzie czas Rozpoczęty. Po ręcznej edycji automatycznie zalogowanego czasu, taka wartość jest podkreślana.
  • Czas realizacji (czas trwania etapu) – Jest to wielkość liczona od momentu rozpoczęcia etapu do jego zakończenia. Różnica pomiędzy czasem „Zakończony” a „Rozpoczęty”.
   Wystartowany etap może zostać zatrzymany jednak jego czas realizacji dalej będzie odliczany do momentu zakończenia. Czas ten może być edytowany dopiero po zakończeniu danego etapu i tylko przez użytkownika z uprawnieniami Produkcja_Admin. Wraz z edycją, odpowiednio przeliczać się będzie czas „Zakończony”. Po ręcznej modyfikacji automatycznie zalogowanego czasu, taka wartość jest podkreślana. W przypadku, gdy czas realizacji przekroczy czas modelowy, wartość jest podświetlana na czerwono.

W zależności od konfiguracji w module PRO Manager czas rozpoczęcia i zakończenia etapów może być ustawiany automatycznie lub ręcznie (określający sposób rozpoczynania i kończenia etapów).

Zakładka „Kompetencje”:

Kompetencja – Nazwa kompetencji, przypisanej do użytkownika, w kontekście którego uruchomione zostało okno.
Wydajność – Wydajność pracownika, wyrażona w %.

Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner